AVÍS LEGAL

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:
Denominació Social: SERRA GLOBAL TECHNOLOGY, S.L.
Domicili Social: C/ Torrent de Vallmajor nº 94 B, 08915 Badalona (Barcelona)
CIF: B64728009
Telèfon: 935603420
E-Mail: sertek@sertekglobal.com
Lloc Web: https://sertekglobal.com/

1.- OBJECTE

SERRA GLOBAL TECHNOLOGY, S.L. (des d’ara també el prestador) com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, que regula l’ús del lloc web https://sertekglobal.com/, amb el que pretenem donar complimento a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quines són las condicions d’ús del lloc web.

A través de la Web, SERRA GLOBAL TECHNOLOGY, S.L. facilita als usuaris l’accés i utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través del web.Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper d’usuari (de d’ara l’usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.

Com a usuaris, han que llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entren a la web, doncs aquesta pot patir modificacions ja que el prestador se reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pot aparèixer a la web, sense que existeixi la obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficient la publicació en el lloc web del prestador.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL WEB.

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús de la web.
La prestació dels serveis per part de SERRA GLOBAL TECHNOLOGY, S.L. té caràcter gratuït per tots els Usuaris.

2.2. Registre d’Usuari.
Amb caràcter general la prestació dels Serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris.

2.3. Veracitat de la informació.
Tota la informació que facilita l’Usuari ha que ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix la autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a SERRA GLOBAL TECHNOLOGY, S.L. permanentment actualitzada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

2.4. Obligació de fer un ús correcte del Web.
L’Usuari es compromet a utilitzar la Web d’acord a la Llei i al present Avis Legal, així com a la moral i a bones costums. A tal efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de terceres, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.
En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que:
(a)    sigui contraria, depreciï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats Internacionales i altres normes vigents;
(b)    indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contraries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;
(c)    indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religions, creences, edat o condició;
(d)    sigui contrario al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;
(e)    de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i
(f)    constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTÍES I RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.
Esta web ha estat revisada i provada per tal que funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant, el prestador no descarta la possibilitat de que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstancies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

SERRA GLOBAL TECHNOLOGY, S.L. no atorga ninguna garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poden sortir a col·lació de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestades per tercers i posats a disposició dels usuaris en el lloc web.

El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que poden dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

4.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per més informació, veure la nostra Política de Privacitat.

5.- PROPIETAT  INTEL·LECTUAL  I  INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són propietat del prestador o, en cas de que fos necessari, disposi de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per la que fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització prèvia escrita per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que poden aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així como sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònica dalt ressenyat.

6.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionades amb el seu us els Jutjats i Tribunals de Barcelona.